انواع خرده برنج

توزیع انواع خرده برنج شمال

برنج انواع گوناگونی دارد که به صورت دانه های کامل و یا خرده وجود دارد. برنج خرده در کارخانه شالی و طی فرایند تولید و از شکسته شدن برنج های کامل به دست می آید. ت

بیشتر بخوانید