توزیع مستقیم برنج شمال

توزیع مستقیم برنج شمال اعلا

توزیع مستقیم برنج شمال اعلا بهترین روش در جهت عرضه این اجناس می باشد. در این حالت کلیه واسطه ها حذف می شوند و سود ناشی از وجود واسطه ها نیز به طور کامل از قیمت

بیشتر بخوانید