توزیع کننده برنج کیلویی

توزیع کننده برنج عنبر بو کیلویی

برنج عنبر بو یکی از انواع برنج است کهدر بیشتر نواحی ایران از جمله شمال ،غرب و جنوب غرب کشت می شود. این برنج از عطر و طعم بسیار خوبی برخوردار است و با آب
های ش

بیشتر بخوانید