عرضه برنج پاکوتاه

مراکز عرضه برنج هاشمی پاکوتاه

برنج هاشمی پاکوتاه یکی از انواع برنج هایی می‌باشد که از نظر قد کوتاه است و با توجه به ویژگی که دارد مورد استفاده قرار می گیرد. در مراکز عرضه برنج هاشمی پا کوتاه

بیشتر بخوانید